ПРОГРАМА ЕВРОПА 2003

Този проект се финансира от Европейския съюз

Програма Европа е инициатива на Европейската комисия, която подкрепя процеса на присъединяване на България към Европейския съюз като допринася за подобряване на познаването и разбирането на Европейския съюз, процеса на европейска интеграция и воденето на преговори за членство. За тази цел Програмата предоставя финансова подкрепа за проекти на граждански организации, местни власти и образователни институции в България.


EC                                                                                                                  flags EU BG

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ СА НАШИ ЦЕННОСТИ

КИНОТО ДОКАЗВА ТОВА

Erasmus last Erasmus last2


   


Докладите от Кръглата маса за българското кино и европейските ценности

Филмовата критика за 12 европейски и 12 български филма-шедьоври

Лекциите на проф. Владимир Игнатовски на семинарите за журналисти

Филмите, показани в програмата "Вход свободен за европейско самочувствие"

Европейските ценности в чувствата и мислите на българските актьори

Филмовата програма

ПОВЕЧЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 12 УРОКА:

Урок 1; Урок 2; Урок 3; Урок 4; Урок 5; Урок 6; Урок 7; Урок 8; Урок 9; Урок 10; Урок 11; Урок 12

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ СА НАШИ ЦЕННОСТИ

ДЕН НА ЕВРОПА - 9 МАЙ

ДЕВИЗ НА ЕВРОПА - ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО

Мир

Живот

Хуманизъм

Свобода

Демокрация

Равноправие

Сигурност

Справедливост

Разум

Нравственост

Плурализъм

Върховенство на закона

Правова държава

Правосъдие

Отмяна на смъртното наказание

Забрана на изтезанията

Обща външна политика

Европейско самосъзнание

Европейско самочувствие

Традиции

Обществен прогрес

Технически прогрес

Наука

Изкуство

Култура

Културно разнообразие

Езиково разнообразие

Религиозно разнообразие

Телевизия без граници

Човешко достойнство

Солидарност

Честност

Човешки права

Забрана на дискриминацията

Права на децата

Права на възрастните хора

Права на хората с увреждания

Зачитане на личния живот

Равенство между половете

Свобода на мисълта

Осемте "царства"

на ценностите

Аксиологията или теорията на ценностите осмисля философски доброкачествеността или стойността на нещата

в най-широкия смисъл

на тези понятия.

Ралф Пери, автор на

"Обща теория на ценността" (1926),

посочва осем "царства" на ценностите: морал, религия, изкуство, наука, икономика, политика, закон, обичаи.

Обикновено се прави разлика между онова, което е добро като средство, и онова, което е добро като резултат. Но много неща в човешкия живот – здравето, познанието, добродетелта – са добри и в единия, и в другия смисъл.

Много различни отговори са давани на въпроса:

"Какво е добро по своята същност?"

Хедонистите казват: удоволствието. Прагматиците – удовлетворението, израстването, уреждането на нещата.

Кантианците – добрата воля.

Хуманистите – хармоничната себереализация. Християните – любовта към Бога.

По Енциклопедия "Britannica"

Свобода на изразяване

Свобода на съвестта

Свобода на печата

Гражданско общество

Граждански права

Политически права

Образование

Здравеопазване

Социална сигурност

Икономика на знанието

Информационно общество

Високи технологии

Общ пазар

Обща валута

Свободно предприемачество

Право на благосъстояние

Свободно движение на хора

Свободно движение на стоки

Свободно движение на капитали

Свободно предоставяне на услуги

Конкурентноспособност

Социален прогрес

Икономическа солидарност

Социална солидарност

Справедливо разпределение

Безопасни условия на труд

Добро административно обслужване

Защита на потребителя

Опазване на околната среда

Висококачествена, здравословна храна

Възстановими енергийни източници

Защита на изчезващи растителни и животински видове

Етично приложение на биотехнологиите

Урок 12: Какво е бъдещето на Европа

Какво е бъдещето на Европа

Урок Дванадесети

Царство на разума, на ума, на човешкото достойнство и просперитет – поне такава е мечтата на днешните европейци, поели пътя към него

Урок 11: Европейският съюз на световната сцена

Европейският съюз на световната сцена

Урок Единадесети

Многостранни преговори, диалог, икономическо сътрудничество, помощ за развиващите се страни, а не силова политика, но и твърда защита на общия европейски интерес и ценности

Урок 10: Европейски съюз – територия на свобода, сигурност и правосъдие

Европейски съюз – територия на свобода, сигурност и правосъдие

Урок Десети

Търсене на баланс между политиката на защита на човешката свобода и на политиката на борба с престъпността, а не полицейщина, идеологически диктат  и беззаконие

Урок 9: Европа на гражданите

Европа на гражданите

Урок Девети

С логиката на разума, а не на ирационални пристрастявания в лъжовни идеи

Урок 8: Към европейско общество на знанието

Към европейско общество на знанието

Урок Осми

Икономика, основана на знанието и информацията; разбиране, че прогресът е единствено в умножаването на познанието, а не в разрушителната стихия на революции

Урок 7: Европейски икономически и валутен съюз - Евро

Европейски икономически и валутен съюз - Евро

Урок Седми

Икономически растеж, а не упадък; стабилна валута, а не валутни кризи;

пространство на стабилност, сигурност и предсказуемост

Чувство за общност, за европейска принадлежност

Урок 6: Общ европейски пазар

Общ европейски пазар

Урок Шести

Цената на една необединена Европа би била непосилно висока

Честната свободна конкуренция на максимално голям пазар, а не плановата държавна икономика, е ключът за постигане на всеобщо благоденствие и просперитет

Урок 5: Какво прави Европейският съюз?

Какво прави Европейският съюз?

Урок Пети

Политики в интерес на гражданите на Европа

Урок 4: Как работи Европейският съюз?

Как работи Европейският съюз?

Урок Четвърти

Демократично избрани, а не назначени институции; независим, а не зависим съд;

правни норми за всички и в общ интерес 

Урок 3: Разширяване на Европейския съюз

Разширяване на Европейския съюз

Урок Трети

Всяка европейска нация, зачитаща свободата, демокрацията, човешките права и основните свободи, както и върховенството на закона, а не потъпкваща ги в името на изкривени идеали, може да се кандидатира за присъединяване към европейската зона на стабилност и просперитет

75.godini.spisanie.kino

© 2023 СБФД - Филмова академия. Всички права запазени. Web Design by Parabaleum.com