ПОЗИЦИЯ НА РЕЖИСЬОРА ПЕТЪР ПОПЗЛАТЕВ

ARTICLE  XXVII
(DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS  DE  L’HOMME)
 
1.
TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE CULTURRELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE
PARTICIPER AU PROGRÉS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QU’EN RÉSULTENT.
 
2.
CHACUN A DROIT À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS MORAUX ET MATÉRIELS DÉCOULANT DE TOUTE PRODUCTION SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE OU
ARTISTIQUE DONT IL EST L’AUTEUR.“
 
“ЧЛЕН XXVII (ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА)
 
1. Всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите постижения. 
 
2. Всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор.”
 
 
Уважаеми кинокритици, 
 
Всеки критически материал, критическо изказване, словесен или писмен анализ, е задължителна част от здравословното възприемане на потенциалната публика на всяко филмово произведение. 
 
В качеството си на граждани, ЧЛЕН 27 точка 1. от „Всеобща декларация за правата на човека“, вие сте в право да бъдете избирани за членове на комисии за окачествяване на проекти, на бъдещи културни продукти, в случая  - филми. Мога да добавя – в Европа участието на кинокритиката е мерило за национален престиж. 
 
Точка 2. на ЧЛЕН 27 защитава вашето право, както и интересите ви от морално, научно, артистично и не на последно място  - от материално естество, защото на всеки критически материал, критическо изказване, словесен или писмен анализ вие сте АВТОРИ, нерядко учители в изграждането на авторско становище на творците! Автори на критически  анализ – труд, с призвание да коригира градежа, като по този начин увеличава принадена художествена, артистична и задължително морална стойност в сътворяването на бъдещ културен продукт (филм). В случая, става дума за финансова подкрепа, отстрана на гражданското общество (или държавата).
 
Само дълбоко съмняващ се в собствения си талант член на киногилдията у нас може да подкрепи идеята за лишаване на кинокритиката от основните й функции на квалифициран, компетентен коректив. Както знаем, ако навремето България не бе подписала цитирания по-горе документ, днес не бихме се гордяли с причастността си към Европа.
                                                                                                                                                                                                      Петър Попзлатев
 
 

75.godini.spisanie.kino