Извънредно Общо събрание на СБФД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.27 от Устава, Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, с решение от заседанието си на 09.02.2018 г. свиква Извънредно Общо събрание на Съюза на 31.03.2018 г. /събота/ от 930 ч. в Дома на киното – ул.”Екзарх Йосиф” 37, гр.София при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на СБФД
2. Избор на нов председател на СБФД
3. Освобождаване на членове на Управителния съвет на СБФД
4. Избор на нови членове на Управителния съвет на СБФД
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.1 от Устава на СБФД, събранието ще се проведе в същия ден от 1030 часа, на същото място и при същия дневен ред.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СБФД
 

75.godini.spisanie.kino