УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"
 

Приет с ПМС № 97 от 13.05.2004 г.
 Обн. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г.
 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", както и редът за работа на Националния съвет за кино и експертните комисии към изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Агенцията е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София и с адрес бул. Княз Дондуков 2А.
Чл. 3. Агенцията:
1. подпомага създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина;
2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предоставя на министъра на финансите информация в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за държавните помощи във връзка с държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;
6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на правата в областта на филмовата индустрия в страната;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показването на филми и ги прави публично достояние;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) посредничи при сключването на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) съдейства за защита на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) упражнява продуцентските права върху български филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;
14. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на Закона за филмовата индустрия или възложени от министъра на културата;
15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ - България.
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.
(3) Агенцията е администратор на следните приходи:
1. такси, събирани по Закона за филмовата индустрия;
2. глоби и имуществени санкции по Закона за филмовата индустрия;
3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са й предоставени по закон или с договор;
4. приходи по изпълнението на договори за финансиране на производството, разпространението и показването на филми и други аудио-визуални произведения;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) средства от международни фондове и програми;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;
7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) дарения и завещания;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) лихви по депозитите на собствени средства;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.
(4) Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
3. средствата за издръжка на агенцията.
Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок 5 години.
(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направление "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и най-малко с 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което е:
1. едноличен търговец, собственик или съдружник в търговски дружества, управител, прокурист или член на съвети на търговски дружества или кооперации;
2. член на органи на управление, контрол или надзор на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, или което получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, с изключение на случаите на участие като представител на държавата.
(5) Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с другите държавни институции;
2. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
3. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) изготвя и представя на министъра на културата ежегоден отчет за дейността на агенцията;
5. носи отговорност за управлението на бюджета на агенцията и за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
6. определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
7. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, работните заплати, вътрешните правила за работна заплата, както и други вътрешни правила, възложени с нормативен акт;
8. назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на държавните служители в агенцията;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
10. участва в разработването на стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;
11. участва в работни групи, консултативни и други органи и в международни организации;
12. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) представя на министъра на културата Национална програма за развитие на филмовата индустрия;
13. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) съвместно с Националния съвет за кино предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;
14. назначава консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;
15. определя размера на държавното подпомагане в областта на филмопроизводството, разпространението и показването на филми;
16. издава визи за разпространение и/или показване на филми на територията на Република България;
17. упълномощава длъжностните лица за установяване на административните нарушения по глава седма от Закона за филмовата индустрия;
18. осъществява и други дейности по управлението на агенцията.
(6) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай ръководен служител на агенцията.
Чл. 6. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.
Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика и професионалните сдружения и юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.
Чл. 8. (1) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация и е организирана в две дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.02.2008 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 14 щатни бройки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Разпределението на общата численост на персонала по ал. 2 е посочено в приложение № 1.
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)
Чл. 10. Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност".
(2) Дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност":
1. осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация;
2. организира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в агенцията;
3. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;
4. координира участието на агенцията в проекти по линия на външно (небюджетно) финансово съдействие;
5. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, в т.ч. процесуалното представителство по дела, по които агенцията е страна;
6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и други документи по Кодекса на труда и по Закона за държавния служител;
7. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
8. дава становища по законосъобразността на проектите на издаваните от изпълнителния директор индивидуални административни актове;
9. дава становища по проекти на международни договори и спогодби в областта на филмовото производство;
10. изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна, включително при упражняване на продуцентските права върху българските филми;
11. участва в работни групи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;
12. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) води единен публичен регистър по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;
13. организира деловодната дейност, в т.ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;
14. разработва вътрешни правила, възложени с нормативен акт, в т.ч. по труда и работната заплата на персонала на агенцията, в съответствие с действащото законодателство в страната;
15. изготвя длъжностните характеристики и предлага определянето на индивидуалния размер на работните заплати на служителите;
16. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията с оборудване и консумативи;
17. осигурява внедряването и техническата поддръжка, обновяването на информационните и комуникационните средства и технологии, в т.ч. програмното осигуряване, електронна поща и интернет;
18. организира текущите и основните ремонти на помещенията, ползвани от агенцията.
Чл. 12. Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при осъществяване на неговите правомощия.
Чл. 13. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Координация на филмовата индустрия".
(2) Дирекция "Координация на филмовата индустрия":
1. координира и организира държавното подпомагане на създаването, разпространението и показването на български филми в страната и в чужбина;
2. изработва и организира процедури за класиране на филмови проекти за държавно подпомагане;
3. осъществява контрол на разходваните средства от държавното подпомагане на производството, разпространението и показването на филми и международни копродукции;
4. предлага и изпълнява програма за представяне на българското кино в чужбина;
5. разработва и съдейства за реализирането на схеми за финансово подпомагане представянето на български филми в чужбина;
6. организира национални и международни фестивали и панорами в страната;
7. поддържа и развива сътрудничеството с международни организации и със сродни организации в чужбина;
8. организира упражняването на продуцентските права върху българските филми, когато такива са предоставени на агенцията;
9. осъществява националното представителство в програми и фондове на Съвета на Европа и Европейския съюз и в регионални организации;
10. осъществява координацията с Бюро Медиа;
11. организира процедура за национална номинация на български филми за Академия "Оскар";
12. събира, обработва и предоставя информация за производството, разпространението и показването на филми на заинтересувани лица и организации;
13. събира и обработва информацията за средностатистическите бюджетни разходи за игрални, документални и анимационни филми;
14. участва в обсъждането на рамкови споразумения и дава становища, свързани с възнагражденията в областта на филмопроизводството;
15. подпомага дейността на консултативно-експертните органи по чл. 8, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия;
16. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.
Глава трета.
КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ
Чл. 14. (1) Към изпълнителния директор се създават и действат следните консултативно-експертни органи:
1. Национален съвет за кино;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Национални художествени комисии по:
а) игрално кино;
б) документално кино;
в) анимационно кино;
3. Национална комисия за категоризация на филми;
4. Национална техническа комисия;
5. Финансова комисия.
(2) Членовете на органите по ал. 1, с изключение на представителите на агенцията, не са служители на агенцията.
(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.
(4) Членовете на органите по ал. 1 нямат право да разгласяват информация, свързана с предоставените им за разглеждане въпроси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Членовете на органите по ал. 1, т. 2 и 5 не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на Закона за филмовата индустрия.
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направление "Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.
(2) Националният съвет за кино:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на агенцията проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.
(3) Националният съвет за кино се свиква на заседания от изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на съвета.
(4) Заседанията се председателстват от определен от изпълнителния директор член на съвета, който организира и ръководи провеждането на заседанията.
(5) Заседанията се провеждат при предварително определен от изпълнителния директор дневен ред. Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред в срок до една седмица преди провеждане на заседанието.
(6) Заседанията са редовни, когато присъстват 3/4 от членовете на съвета.
(7) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове.
(8) Решенията се вписват в протокол, който се подписва от всички присъствали на заседанието членове.
(9) Членовете на Националния съвет за кино с изключение на представителя на агенцията получават възнаграждение в размер 40 лв. за всяко редовно проведено заседание, на което са присъствали.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.
(2) Националните художествени комисии се свикват на заседания със заповед на изпълнителния директор на агенцията, когато има постъпили филмови проекти за държавно подпомагане при обявен конкурс по чл. 28 и 30а от Закона за филмовата индустрия, отговарящи на изискванията на приложение № 2, и в срок 15 дни при постъпили проекти по чл. 31 от Закона за филмовата индустрия.
(3) Конкурсните сесии се провеждат, както следва:
1. две редовни сесии за игрално кино със заседания на Националната художествена комисия по игрално кино в последния понеделник на май и ноември;
2. две редовни сесии за документално и научно-популярно кино със заседания на Националната художествена комисия по документално кино в първия понеделник на април и октомври;
3. две редовни сесии за анимационно кино със заседания на Националната художествена комисия по анимационно кино в първата сряда на април и октомври;
4. четири извънредни сесии за проекти по чл. 31 от Закона за филмовата индустрия;
5. една сесия за проекти, които са копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват, в последната седмица на октомври.
(4) Заседанията на съответната комисия се председателстват от определен от изпълнителния директор член на комисията, който организира и ръководи провеждането на заседанията.
(5) Заседанието е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.
(6) Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете й попълват оценъчна карта за всеки проект съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.
(7) Националната художествена комисия класира филмовите проекти, събрали повече от 50 на сто от общия брой точки по оценъчните карти по приложение № 3, като оценките от оценъчните карти се сумират, без да се включват най-високата и най-ниската от тях. Сборът се дели на 7 и получената средна оценка по всеки критерий се отбелязва в обобщената оценъчна карта за проекта съгласно приложение № 4.
(8) Националната художествена комисия определя с мотивирано решение проектите, получили над 70 на сто от максималния брой точки от обобщената оценъчна карта, и ги предлага на изпълнителния директор на агенцията за издаване на заповед по чл. 30, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия.
(9) Решението по ал. 8 е окончателно.
(10) Решението се вписва в протокол, който се подписва от всички членове.
(11) Протоколът се предава на изпълнителния директор в 3-дневен срок от изготвянето му и се оповестява на видно място в сградата на агенцията.
(12) Членовете на националните художествени комисии с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 50 лв. за всеки разгледан филмов проект.
(13) Стенограмата от обсъждането, оценъчните карти по ал. 6 и 7 и решението по ал. 8 се публикуват на интернет страницата на агенцията в срок 15 дни считано от датата на заседанието на съответната Национална художествена комисия.
(14) Списък със спечелилите конкурса проекти заедно с техните анотации и информация за контакт с продуцентите на тези филми се публикува на интернет страницата на агенцията.
(15) Информацията по ал. 13 и 14 се публикува със съгласието на продуцента на съответния филм.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на филмопроизводството, от които:
1. четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;
2. представител на Българската национална телевизия;
3. представител на Министерството на културата;
4. представител на агенцията.
(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за филмовата индустрия и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.
(3) Представителят на агенцията изпълнява функциите на секретар.
(4) Финансовата комисия се свиква на заседание от изпълнителния директор:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) по всеки отделен проект, класиран от националните художествени комисии за игрално, документално и анимационно кино и определен в заповедта по чл. 30, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия;
2. по предложение на секретаря при постъпило предложение по чл. 32 и 34 от Закона за филмовата индустрия.
(5) Заседанието е редовно, когато присъстват 5-има членове, като задължително присъстват представителят на агенцията, представителят на Министерството на културата и двама представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.
(6) Финансовата комисия извършва експертна оценка и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното финансово подпомагане за:
1. филмовите проекти, класирани от съответната национална художествена комисия;
2. филмовите проекти за международна копродукция;
3. проекти за подпомагане разпространението и/или показването на филми;
4. проекти за целево финансиране на международната промоция на български филми.
(7) При извършване на експертната оценка комисията чрез секретаря може да изисква и да събира допълнителни доказателства, необходими за експертната оценка, както от вносителя на проекта, така и от лицата, издали документ, представен от вносителя на проекта.
(8) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове.
(9) Решенията се вписват в протокол, който се подписва от всички присъствали на заседанието членове.
(10) Комисията предава протокола на изпълнителния директор в деня на заседанието.
(11) Членовете на финансовата комисия с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 30 лв. за всеки разгледан проект за държавно подпомагане на заседанието, на което са присъствали.
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове.
(2) Националната комисия за категоризация на филми предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показване на територията на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:
1. представител на Министерството на културата;
2. представител на Министерството на образованието и науката;
3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;
4. представител, определен от агенцията;
5. психолог.
(4) Представителят на агенцията във всеки от съставите на комисията изпълнява функциите на секретар.
(5) Националната комисия за категоризация на филми се свиква на заседание от секретаря в 7-дневен срок от получаване на редовно оформено искане за издаване на виза за разпространение и/или показване на филм.
(6) Заседанието се насрочва за датата, посочена в искането на заявителя.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Заседанието е редовно, когато присъстват 5-има членове от състава на комисията, като задължително присъстват психолог, представител, определен от Националния съвет за кино, представителят на Министерството на културата, представителят на Министерството на образованието и науката и представителят на агенцията.
(8) Комисията определя категорията на филма съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия, като отчита и определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.
(9) Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове от състава на комисията.
(10) Решенията се вписват в протокол и се съобщават на заявителя на филма в срок 3 дни. Заявителят на филма може да направи възражение пред изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
(11) При постъпило възражение изпълнителният директор изисква становище от друг състав на комисията, който се произнася в 3-дневен срок от получаване на възражението.
(12) Определената категория на филма за разпространение в киносалони се запазва в случаите, когато същият филм се разпространява в идентична версия на видеоносител и/или DVD.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Членовете на Националната комисия за категоризация на филми с изключение на представителите на агенцията получават възнаграждение в размер 8 лв. за всеки категоризиран филм на заседанието, на което са присъствали.
Чл. 19. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Комисията се състои от 5-има членове, от които двама експерти по изображение, двама експерти по звук и един експерт по кино- и видеотехника.
(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на Закона за филмовата индустрия.
(3) Комисията се свиква на заседания от изпълнителния директор.
(4) Заседанията се председателстват от определен от изпълнителния директор в заповедта за назначаване член на комисията, който организира и ръководи провеждането на заседанията.
(5) Заседанието е редовно, когато присъстват всички членове на комисията.
(6) Решенията на комисията съдържат мотивирано заключение за съответствието на филма с техническите изисквания за изображение, звук, кино- и видеотехника.
(7) Решенията на комисията се вписват в протокол, който в 3-дневен срок се предоставя на изпълнителния директор на агенцията.
(8) Членовете на Националната техническа комисия получават възнаграждение в размер 30 лв. за всяко редовно проведено заседание.
Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 20. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност" във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя в Инструкция за документооборота в агенцията, утвърдена от изпълнителния директор.
Чл. 21. (1) Изпълнителният директор разпределя преписките с резолюция, която съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
Чл. 23. (1) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните си задължения.
(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител. Видът на предметната награда се определя в заповедта на изпълнителния директор, с която лицето се награждава.
Чл. 24. Работното време на агенцията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.
Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 6, ал. 2 и чл. 15 от Закона за филмовата индустрия и чл. 55 от Закона за администрацията.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 42 от 2004 г.), думите "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 3. Навсякъде в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министъра на културата" и "Министерството на културата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2008 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2008 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 21 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 3. В § 1, т. 2 буква "б" влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.02.2008 г., предишно приложение към чл. 8, ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)
Численост на персонала в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" - 14 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Обща администрация 4
в т.ч. 
дирекция "Финансово-стопанска и адми- 
нистративно-правна дейност" 4
Специализирана администрация 9
в т.ч. 
дирекция "Координация на филмовата 
индустрия" 9

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)

1. За участие в конкурса за създаване на филм проектът следва да съдържа следните документи:
1.1. в 10 екземпляра на хартиен носител:
1.1.1. анотация до 300 машинописни знака;
1.1.2. синопсис до една страница;
1.1.3. литературен сценарий по графичен образец на агенцията;
1.1.4. режисьорска експликация;
1.1.5. характеристика на основните персонажи за игрален и анимационен филм (по желание на вносителя);
1.1.6. творчески биографии на продуцента, сценариста и режисьора;
1.1.7. справка за разпространение и участие на фестивали на последните два филма на продуцента, сценариста и режисьора (възможно е тази информация да бъде включена в съответните биографии);
1.1.8. сториборд, декор, основен типаж и анимиране на движението (само за анимационен проект);
1.2. в един екземпляр на хартиен носител:
1.2.1. заявление за кандидатстване, придружено от удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че кандидатстващият за държавно подпомагане няма задължения към държавата, и декларация по образец, че правата върху проекта не са предоставени на друго лице и не са започнали снимки на филма;
1.2.2. копие от договора на продуцента със сценариста и режисьора за отстъпване на авторски права;
1.2.3. срокове за реализация на проекта и траен носител на оригиналната версия на филма;
1.2.4. стратегически план на продуцента за финансово обезпечаване на бюджета и разпространението на бъдещия филм;
1.2.5. обобщен бюджет на филма (по образец на агенцията);
1.2.6. копия от договори или писма за намерения за копродукция, финансиране и разпространение;
1.2.7. отчет в случаите, когато са ползвани финансови средства от агенцията за подготовка на проекта, включително на сценария;
1.2.8. видеокасета с филм или части от филми на режисьор, когато той не е реализирал пълнометражен игрален филм;
1.2.9. копие от документи по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения;
1.2.10. документ за внесена такса за кандидатстване за финансово подпомагане;
1.3. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 1.1 и 1.2;
1.4. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 1.1 за Българската национална филмотека.
2. За участие в конкурса за развитие на сценарий проектът следва да съдържа следните документи:
2.1. в 10 екземпляра на хартиен носител:
2.1.1. анотация до 300 машинописни знака;
2.1.2: а) за игрален и пълнометражен анимационен филм - сценарий без диалог в размер не по-малко от 10 страници и примерен диалог на един епизод и синопсис;
б) за документален и научно-популярен филм - идея за сценарий в размер не по-малко от 2 страници;
в) за късометражен анимационен филм - идея за сценарий в размер не по-малко от една страница;
2.1.3. творчески биографии на продуцента и на сценариста;
2.1.4. справка за разпространение и участие на фестивали на последните два филма на продуцента и на сценариста (възможно е тази информация да бъде включена в съответните биографии);
2.2. в един екземпляр на хартиен носител:
2.2.1. заявление за кандидатстване, придружено от удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че кандидатстващият за държавно подпомагане няма задължения към държавата, и декларация по образец, че правата върху проекта не са предоставени на друго лице и не са започнали снимки на филма;
2.2.2. копие от договора на продуцента със сценариста за отстъпване на авторски права;
2.2.3. срокове за реализация на проекта и траен носител на оригиналната версия на филма;
2.2.4. стратегически план на продуцента за маркетинг на проекта (жанр, продължителност, формат и пазар/публика, към които е насочена творбата);
2.2.5. подробен бюджет на разходите за подготовка на проект, включително развитие на сценарий (по образец на агенцията);
2.2.6. копия от договори или писма за намерения за копродукция, финансиране и разпространение;
2.2.7. копие от документи по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения;
2.2.8. документ за внесена такса за кандидатстване за финансово подпомагане;
2.3. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 2.1 и 2.2;
2.4. в един екземпляр на електронен носител всички документи по т. 2.1 за Българската национална филмотека.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)
 
3.1.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично  
развитие) (запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност 
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на  
продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на  
режисьора - виж творческа биография 
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН КЪСОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - качество на диалога  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - интерпретация на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.1.4. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета 
(запишете една от следните оценки:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова насоченост  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография 
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на режисьора - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварително проучване  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.2.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои (драматургично развитие)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - предварителна информираност  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - достъпност до обектите и документите  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - събитийна (календарна) обвързаност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.1. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост и трактовка на темата 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - герои и декори (изобразително решение)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимиране на движението  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на продуцента - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - професионален опит на режисьора - виж творческа биография  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на продуцента от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата индустрия - признание на предишни поне две произведения на режисьора от зрителите на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации  
(запишете една от следните оценки: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост и трактовка на темата 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - герои и декори (изобразително решение)  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - анимиране на движението  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - жанрова и стилистична определеност  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - зрителски потенциал  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или  
общи мотиви  
  
  
Подпишете и напишете името си!
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист!
 
3.3.3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
 
 
(Попълнете заглавието на проекта)
 
Ако искате да направите поправка на оценката, задраскайте грешната и нанесете вярната оценка в полето критерии, и се подпишете до задрасканото!
Критерии Оценка
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - значимост на темата  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - драматургична структура 
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - главни герои  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия - оригиналност на сюжета  
(запишете една от следните оценки: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - изобразителен стил и анимационна технология  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 
Мотиви: 
  
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия - възрастова насоченост  
(запишете една от следните оценки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 
Мотиви: 
  
Допълнителни мотиви към чл. 27, ал. 1, т. ... от Закона за филмовата индустрия или общи мотиви  
  
Подпишете и напишете името си! 
Ако мястото за мотивите ви е недостатъчно, добавете друг лист! 
  

Приложение № 4 към чл. 16, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2008 г.)
4.1.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
                            член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на проду-                   
цента от зрителите на меж-                   
дународни фестивали и но-                   
минации на професионални                    
сдружения и организации (5)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                   
две произведения на режисьора от зрителите на                   
международни фестивали и номинации на                   
професионални                    
сдружения и организации (7)                   
Обща оценка:                   
                    
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9

 
4.1.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ДЕБЮТЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                    
две произведения на проду-                   
цента от зрителите на меж-                   
дународни фестивали и но-                   
минации на професионални                   
сдружения и организации (5)                   
Обща оценка:                   
                    
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
 
4.1.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ДЕБЮТЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
интерпретация на сюжета (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Обща оценка:                   
                    
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
 
4.1.4. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
качество на диалога (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова определеност (4)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (6)                    
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
 
4.2.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                    
обвързаност (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                   
две произведения на проду-                   
цента от зрителите на меж-                   
дународни фестивали и номи-                   
нации на професионални                    
сдружения и организации (5)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни поне                   
две произведения на режи-                   
сьора от зрителите на меж-                   
дународни фестивали и номи-                   
нации на професионални                    
сдружения и организации (7)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 член 8 член 9 
 
4.2.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДЕБЮТЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварително проучване (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                   
обвързаност (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
жанровата и стилистична                    
определеност (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
 
4.2.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ
ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ "..........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
главни герои (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
предварителна информи-                   
раност (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
достъпност до обектите и                    
документите (5)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
събитийна (календарна)                    
обвързаност (5)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
 
4.3.1. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
герои и декори (изобрази-                   
телно решение) (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимационна технология (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (6)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимиране на движението (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
продуцента (3)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
професионален опит на                    
режисьора (5)                   
Чл. 27, ал. 1 от Закона за                    
филмовата индустрия -                    
признание на предишни                    
поне две произведения на                    
продуцента от зрителите,                    
на международни фестива-                   
ли и номинации на профе-                   
сионални сдружения и                    
организации (5)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
признание на предишни                    
поне две произведения на                    
режисьора от зрителите,                    
на международни фестива-                   
ли и номинации на профе-                   
сионални сдружения и                    
организации (7)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
 
4.3.2. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ НА ПРОЕКТ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
    оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
герои и декори (изобрази-                   
телно решение) (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимационна технология (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (6)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
анимиране на движението (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
жанрова и стилистична                    
определеност (4)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
зрителски потенциал (4)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
 
4.3.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ
ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ ".........................................."
(заглавие)
Критерии Национална художествена комисия за игрално кино Средна
оценка
  Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата индустрия -                    
значимост на темата (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
драматургична структура (10)                    
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
главни герои (изобрази-                   
телно решение) (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона                    
за филмовата индустрия -                    
оригиналност на сюжета (10)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
изобразителен стил и ани-                   
мационна технология (5)                   
Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона                   
за филмовата индустрия -                    
възрастова насоченост (5)                   
Обща оценка:                   
                    
                    
Подписи: Член 1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 Член 6 Член 7 Член 8 Член 9 

 


 

ЗАКОН ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ СБФД И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

 

Назад към Съюз на Българските Филмови Дейци